طرفین قرارداد طراحی سایت

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ……………………… فیمابین ……………………………. به نشانی…………………………………………………….. و شماره تماس :…………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات ویدار كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

 

نام کارفرما:……………………. نام نماينده: ……………………. سمت: …………………
شماره همراه نماینده: ……………………. آدرس ایمیل: …………………….

ماده 1- موضوع قرارداد
طراحی وب سایت  و انجام امور مربوطه  با  مشخصات : …………………………………………………………………

ماده 2: مبلغ قرارداد
مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده 1 این قرارداد، به مبلغ ………………………. ریال  می باشد.
ماده 3: شرایط پرداخت
مرحله 1: پرداخت 50 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما و مابقی پس از اتمام پروژه.
نحوه پرداخت:
نحوه پرداخت به دو صورت آنلاین (داخل سایت مجری)، انتقال بانکی (فیش نقدی) امکان پذیر می باشد.
نقداً به شماره رسید ………………… در تاریخ …………………   که  دارای امضاء مجری می باشد.

مرحله 2:  پرداخت 50 درصد مابقی مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح نهایی سایت.

تبصره 1: در صورت گذشت بیش از سه روز از تایید نهایی پروژه و عدم واریز مابقی حق الزحمه مجری ، پروژه کارفرما به صورت سایت در حال بروز رسانی می باشد از دسترس خارج خواهد شد و مجری هیچ گونه مسئولیتی تا بعد از واریز وجه باقی مانده نخواهد داشت.
تبصره 2: تایید طرح نهایی پروژه توسط کارفرما و حق ادیت ایشان تا سه مرتبه به صورت رایگان تلقی خواهد شد و پس از آن هر ادیت توسط مجری دارای حق الزحمه خواهد بود.
تبصره 3:مبلغ توافق شده بین طرفین به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

ماده 4:  شروع قرارداد
قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.
در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، تمامی خسارت های مربوط به دیرکرد پروژه بدلیل عدم واریز پیش پرداخت به عهده ی کارفرما می باشد.

ماده 5 : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد
مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ………. روز کاری می باشد.
تبصره1: مدت زمان توافق شده بین طرفین به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود
تبصره2: در صورت اجبار کارفرما به تحویل پروژه در مدت زمان کمتر ، 20 % حق الزحمه ی مجری نسبت به زمان معمول تحویل پروژه با مشخصات توافق شده افزوده می شود.(توضیحات بیشتر در قسمت ارزیابی پروژه توسط مجری)

ماده 6: خدمات پشتیبانی
خدمات پشتیبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله نهایی قرارداد می باشد که برای تمدید پشتیبانی با پرداخت 30% مبلغ کل قرارداد به مدت یکسال قابل تمدید است.
تبصره 1: پشتیبانی از سایت مربوط به موارد زیر می باشد:
پشتیبانی از فضای هاست و دامین
پشتیبانی از عملکرده بهینه سایت
پشتیبانی از فضای ایمیل هاست
پشتیبانی از قالب سایت
پشتیبانی از سیستم مدیریت محتوا
پشتیبانی از سئو و وبمستر ( در صورت درخواست کارفرما)

ماده 7: تعهدات طرفین
تعهدات مجری
تبصره 1: كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
تبصره 2: مجری متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
تبصره 3 : مجری متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
در صورت نیاز به جلسه آموزشی برای کار با سیستم مدیریت محتوای سایت ، مجری یک جلسه ی سه ساعته برای آموزش به مدیریت سایت برگزار می کند.
تبصره 4: در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما ، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری را بپردازد.

تعهدات کارفرما
تبصره 1 : مجری حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء و نشان مجموعه خویش را لحاظ نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
تبصره 2: در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای  طرح و قراردادن نشان مجری را نماید، می بایست 40 % مبلغ کل پروژه را به مجری به عنوان عدم درج اسم مجری در طرح را پرداخت نماید.
تبصره 3 : چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.
تبصره 4 : پرداخت کلیه هزینه های فنی (هاست و دامین ، لایسنس کامپوننت های یکساله ) برعهده کارفرما می باشد.
تبصره 5 : مجری هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
تبصره 6 : پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هایی (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی مجری ثبت شده اند را نخواهد داشت.
تبصره7: در صورت  ثبت نشانه(دامنه) وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزینه سالانه مربوط  به  تمدید نشانه(دامنه)  را  طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی مجری به وی پرداخت نماید.

تبصره 8 : کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی مجری را پرداخت نماید.
تبصره9 : کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه(دامنه) ، تصاویر، کاتالوگ و متن ها و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، مجری می تواند طرح اولیه  را ارائه ندهد و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله 2 به طور کامل دریافت نماید.
تبصره 10 : در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 8: حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 9: فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد.

ماده 10: اقامت گاه قانونی طرفین
اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.
ماده 12: فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب،قطعی اینترنت و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

ماده 13: نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ  ……………………… در 13 ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.
نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند.
این قرارداد در سه صفحه و دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را دارا می باشند.

قرارداد طراحی و چاپ

نمونه قرارداد طراحی بروشور به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبوده و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز به آن امکان پذیر نمی باشد.

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ……………………… فیما بین:……………………….. به نشانی:………………………………………………………… و شماره تماس :…………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات ویدار كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.
تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما:……………………. نام نماينده: ……………………. سمت: …………………
شماره همراه نماینده: ……………………. آدرس ایمیل: …………………….

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
طراحی بروشور (با تعداد ……. اتود)، با ابعاد …….. و ……..تعداد صفحه در…….. لت می باشد.

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
40% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
60% همزمان با ارسال فایل نهایی دریافت می گردد.

ماده 3) مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 4) مدت قرارداد
مدت این قرار داد …….. روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز (فایل اطلاعات مورد نیاز)، و وصول پیش پرداخت می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری ویدار، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال فایل اطلاعات مورد نیاز ویدار
مرحله دوم: وصول پیش پرداخت
مرحله سوم: شروع پروژه طراحی اتود (اتودهای) اولیه
مرحله چهارم: ارسال فایل پیش نمایش اتود (اتودهای) جهت انتخاب، بررسی و اعلام تغییرات مورد نظر مشتری (حداکثر ۲۵ درصد طرح)
مرحله پنجم: اعمال تغییرات مورد نیاز مشتری بر روی اتود انتخاب شده
مرحله ششم: ارسال پیش نمایش طرح نهایی برای مشتری
مرحله هفتم: پرداخت 6۰ درصد باقی مانده مبلغ قرار داد و ارسال فایل نهایی برای مشتری (به صورت همزمان)

ماده 6) تعهدات مجری
مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
مجری متعهد میگردد حداکثر تا …. اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود اتود طراحی جدیدی را با کارفرما ظرف مدت … روز کاری تحویل نماید، این موضوع ۳۰ درصد بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند که همزمان با درخواست اتود جدید از سوی کارفرما این مبلغ پرداخت می شود؛ و این موضوع حداکثر یک بار قابل تکرار بوده و در صورت عدم تایید کارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است مبالغ پرداخت شده هزینه طراحی اتود ها بوده و هیچ وجهی به مشتری باز گردانده نخواهد شد.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.
مجری متعهد می گردد کلیه موارد اعلام شده از سوی کارفرما را در طراحی بروشور رعایت نماید.
مجری متعهد می گردد فایل نهایی را با ابعاد تعیین شده در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد.
در صورت آنکه در موضوع قرار داد اعلام شده باشد فایل لایه باز طراحی مورد نیاز مشتری می باشد، مجری موظف به ارسال فایل لایه باز در زمان تحویل فایل نهایی می باشد.
مجری متعهد می گردد در زمان تحویل کارفرما، کلیه موارد مندرج در قرار داد را برای کارفرما از طریق پست الکترونیک و شبکه های پیام رسان ارسال نماید.

ماده 7) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را پیش از واریز هزینه پیش پرداخت در اختیار مجری قراردهد.
مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.
چنان چه کارفرما به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید اتود های ارائه شده در مراحل سوم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، … روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم  مندرج در ماده ۵ (مراحل اجرای موضوع قرارداد) ۲۵ درصد بوده و پس از آن در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید.
پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچ گونه فایل یا تصویری از طراحی نهایی قابل استفاده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.
کارفرما موظف است پیش از واریز مبلغ پیش پرداخت، کلیه اطلاعات لازم به مجری را به صورت کامل تحویل دهد.
در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتود ها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مواردی همچون زیبا، شیک، بهتر و موارد مشابه از سوی کارفرما اعلام نخواهد شد، چرا که این صفات گویای لازم جهت طراحی را نداشته و بر اساس سلیقه افراد متفاوت می باشد.
ارسال کد رنگ های مورد نیاز جهت استفاده در طراحی بر عهده کارفرما می باشد.
کارفرما موظف به انتخاب تنها یک اتود بوده و حداکثر ۲۵ درصد درخواست تغییر در طرح آن اتود را خواهد داشت. امکان انتخاب بیش از یک اتود وجود ندارد. در صورت درخواست تغییرات بیش از ۲۵ درصد طرح کارفرما موظف به پرداخت هزینه ای معادل طراحی اتود جدید (۳۰ درصد مبلغ کل قرار داد) می باشد.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، قطعی اینترنت، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورت آنکه عدم امکان در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.
در صورت فورس ماژور بودن پروژه کارفرما و تحویل فایل نهایی توسط مجری در مدت زمانی کمتر از مدت معمول پروژه ی درخواستی کارفرما 25% از حق الزحمه ی مجری به مبلغ کل قرارداد افزایش می یابد.
ماده 9) فسخ قرارداد
قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.
کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.
ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.
ماده 11) قوانین و مقررات ویدار
متون و موارد ارسالی از سوی کارفرما از سوی مجری نهایی محاسبه شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.
قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.
کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت ویدار و صفحه خدمات طراحی بروشور آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی بوده و سفارش به معنای پذیرش کلیه این قوانین و مقررات می باشد.
ارسال کد رنگ های مورد نیاز از سوی کارفرما اجباری بوده و ارسال تصویر برای این موضوع امکان پذیر نمی باشد.
این خدمات تنها شامل طراحی بوده و شامل چاپ بروشور نمی باشد.
کارفرما موظف است تغییرات و اطلاعات مورد نظر خود را به صورت روشن بیان نماید. صفات کیفی (زیبا، قشنگ، با کیفیت، شیک و موارد مشابه) در ارسال تغییرات مورد نیاز برای اتود ها و اطلاعات اولیه سفارش مورد قبول نمی باشند.
فایل نهایی تنها یکبار برای کارفرما ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد و یا نگهداری فایل ها از سوی ویدار وجود ندارد.
در زمان طراحی تنها مواردی که به صورت دقیق در درخواست سفارش ارسال شده باشند طراحی می شوند و مجری موظف به طراحی و یا افزودن هیچ مورد دیگری که از سوی کارفرما در زمان ثبت سفارش اعلام نشده باشد نیست.
این قرارداد در سه صفحه و دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را دارا می باشند.

قرارداد طراحی و ساخت تیزر

طرفین قرارداد
این موافقتنامه در تاریخ (بحروف): ………………. فیما بین: ………………………. به نشانی : …………………………………………………………….. و شماره تماس : …………………… كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استودیو ویدار كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.
نام کارفرما: …………………………………. نام نماينده: ……………………
سمت : ………………….. شماره همراه نماینده: ……………………… آدرس ایمیل: ……………………
تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.
ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری:
ساخت …………. تيزر تبليغاتي در يك نسخه و در قطع HD Full HD 4k
زمان تيزر ……………………………… ثانيه مي باشد.
ساختار تيزر بصورت انيميشن رئال تلفيقي به صورت تك نسخه اي سريالي مي باشد.
تيزر در سه فاز اصلي و به شرح ذيل توليد خواهد شد.
فاز اول: ايده پردازي و طراحي داستان كلي تيزر
فاز دوم: طراحي و برنامه ريزي پيش توليد كه شامل مشخص كردن بازيگران، گوينده، لوكيشن و جزئيات تيزر، دكوپاژ و استوری بورد مي باشد.
فاز سوم: تدوين و صداگذاري با صداي گوينده مورد تائيد کارفرما با استفاده از موزيك (موزیک آرشيوي موزيك ساخته شده )

ماده 2) مدت قرارداد
مدت اين قرارداد ………………………………. روز مي باشد كه از تاريخ …………………………………. آغاز خواهد شد.
تبصره 1: در صورت تاخير در پرداخت مبالغ قرارداد توسط کارفرما، زمان تحويل موضوع قرارداد با توجه به تاخير ايجاد شده افزايش مي يابد و کارفرما حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.
ماده 3) مبلغ قرارداد: …………………………………… ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
مبلغ 50% قرارداد به عنوان پيش پرداخت.
مبلغ 50% نیز پس از تحويل كامل موضوع قرارداد در تاريخ …………………………………. .
ماده 4) جريمه تاخير
جريمه تاخير غيرمجاز براي هر روز مبلغ يك در هزار مبلغ كل قرارداد مي باشد. هر گاه مجری به هر يك از تعهدات مندرج در قرارداد در مدت مقرر يا در مدت تمديدي انجام ندهد، از مطالبات مجری كسر خواهد شد. بديهي است تاخيرات ناشي از عوامل غير مترقبه بمدت قرارداد اضافه خواهد کرد.
ماده 5) تعهدات مجری
كليه هزينه هاي مربوط به ساخت فيلم و تجهيزات مورد نياز فني به عهده مجری خواهد بود.
مجری متعهد مي گردد پس از هماهنگي با نماينده کارفرما و انجام مراحل مطالعاتي، برنامه ريزي انجام موضوع قرارداد را به تائيد کارفرما برساند.
مجری متعهد می‌شود كه موضوع قرارداد را به نحو مطلوب و در چهار چوب توافقات به عمل آمده انجام دهد.
مجری متعهد مي گردد در حفظ و نگهداري تصاوير و متريال داده شده از سوي کارفرما نهايت دقت و امانت داري را رعايت نمايد.
تبصره: در صورتيكه پس از پايان فاز اول توليد، ايده ها و طرحهاي ارائه شده توسط مجری مورد تائيد کارفرما قرارنگیرد، مبلغ پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.

ماده 6) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد مي گردد پس از پايان فاز يك و دريافت اطلاعات و ايده هاي مجری، حداكثر ظرف مدت 48 ساعت تائيديه، اصلاحيه و يا انصراف قطعي خود را صادر نموده و به مجری تحويل نمايد.
کارفرما متعهد مي گردد كه كليه اطلاعات لازم جهت تهيه متن و سناريو فيلم پيشنهادات و نظرات قطعي خود را قبل از شروع توليد به صورت مكتوب به مجری ارائه نمايد و در حين انجام مراحل توليد در زمان هاي مورد نياز همكاري هاي مناسب و سريع را با مجری داشته باشد تا در تاريخ تحويل موضوع قرارداد تاخيري صورت نگيرد.
کارفرما متعهد مي گردد كه مبالغ ذكر شده در اين قرارداد را مطابق با ماده 3 پرداخت نمايد تا مجری جهت انجام موضوع قرارداد با مشكل مواجه نگردد.
کارفرما متعهد مي گردد هنگام دريافت ماده 1 قرارداد در زمان مقرر شده، رسيد دريافت موضوع قرارداد و يا اعتراض خود را به صورت مكتوب صادر كرده و به مجری تحويل نمايد در غير اين صورت ظرف مدت 10 روز پس از پايان قرارداد، موضوع قرارداد تحويل شده محسوب مي گردد و کارفرما حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
کارفرما متعهد مي گردد از فيلم توليد شده طبق موازين و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد، در غير اين صورت كليه عواقب ناشي از آن را بپذيرد.

ماده 7) نماينده کارفرما و مجری
کارفرما به منظور وحدت رويه در مراحل مختلف اجراي قرارداد يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار در اين قرارداد بصورت کتبی به مجری معرفي مي نمايد.
نماينده کارفرما ناظر بر حسن اجراي قرارداد و منعكس كننده كليه نظرات فني و هنري کارفرما بوده و كليه مذاكرات و مكاتبات في مابين در طول اجرا و در مراحل مختلف توسط وي صورت خواهد گرفت.
مجری موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از عقد قرارداد، يك نفر نماينده به عنوان مسئول هماهنگي و در صورت نياز يك نفر به عنوان مدير پروژه به کارفرما معرفي نمايد.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره – فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) سلب حق واگذاري
مجری بدون اجازه كتبي کارفرما حق واگذاري كلي و جزئي تعهدات خود در قبال قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ندارد.
تبصره: بديهي است حفظ كيفيت و شرايط توليد فيلم مستلزم استفاده از پرسنل متخصص ثابت و پيماني خواهد بود، لذا سلب حق واگذاري شامل عوامل و دست اندركاران توليد فيلم نخواهد بود.

ماده 12) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.
این قرارداد در سه صفحه و دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را دارا می باشند.

VidarStudio -1398 – vidaarr.com