طرفین قرارداد طراحی سایت

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ……………………… فیمابین ……………………………. به نشانی…………………………………………………….. و شماره تماس :…………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات ویدار كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

 

نام کارفرما:……………………. نام نماينده: ……………………. سمت: …………………
شماره همراه نماینده: ……………………. آدرس ایمیل: …………………….

ماده 1- موضوع قرارداد
طراحی وب سایت  و انجام امور مربوطه  با  مشخصات : …………………………………………………………………

ماده 2: مبلغ قرارداد
مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده 1 این قرارداد، به مبلغ ………………………. ریال  می باشد.
ماده 3: شرایط پرداخت
مرحله 1: پرداخت 50 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما و مابقی پس از اتمام پروژه.
نحوه پرداخت:
نحوه پرداخت به دو صورت آنلاین (داخل سایت مجری)، انتقال بانکی (فیش نقدی) امکان پذیر می باشد.
نقداً به شماره رسید ………………… در تاریخ …………………   که  دارای امضاء مجری می باشد.

مرحله 2:  پرداخت 50 درصد مابقی مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح نهایی سایت.

تبصره 1: در صورت گذشت بیش از سه روز از تایید نهایی پروژه و عدم واریز مابقی حق الزحمه مجری ، پروژه کارفرما به صورت سایت در حال بروز رسانی می باشد از دسترس خارج خواهد شد و مجری هیچ گونه مسئولیتی تا بعد از واریز وجه باقی مانده نخواهد داشت.
تبصره 2: تایید طرح نهایی پروژه توسط کارفرما و حق ادیت ایشان تا سه مرتبه به صورت رایگان تلقی خواهد شد و پس از آن هر ادیت توسط مجری دارای حق الزحمه خواهد بود.
تبصره 3:مبلغ توافق شده بین طرفین به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

ماده 4:  شروع قرارداد
قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.
در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، تمامی خسارت های مربوط به دیرکرد پروژه بدلیل عدم واریز پیش پرداخت به عهده ی کارفرما می باشد.

ماده 5 : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد
مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ………. روز کاری می باشد.
تبصره1: مدت زمان توافق شده بین طرفین به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود
تبصره2: در صورت اجبار کارفرما به تحویل پروژه در مدت زمان کمتر ، 20 % حق الزحمه ی مجری نسبت به زمان معمول تحویل پروژه با مشخصات توافق شده افزوده می شود.(توضیحات بیشتر در قسمت ارزیابی پروژه توسط مجری)

ماده 6: خدمات پشتیبانی
خدمات پشتیبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله نهایی قرارداد می باشد که برای تمدید پشتیبانی با پرداخت 30% مبلغ کل قرارداد به مدت یکسال قابل تمدید است.
تبصره 1: پشتیبانی از سایت مربوط به موارد زیر می باشد:
پشتیبانی از فضای هاست و دامین
پشتیبانی از عملکرده بهینه سایت
پشتیبانی از فضای ایمیل هاست
پشتیبانی از قالب سایت
پشتیبانی از سیستم مدیریت محتوا
پشتیبانی از سئو و وبمستر ( در صورت درخواست کارفرما)

ماده 7: تعهدات طرفین
تعهدات مجری
تبصره 1: كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
تبصره 2: مجری متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
تبصره 3 : مجری متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
در صورت نیاز به جلسه آموزشی برای کار با سیستم مدیریت محتوای سایت ، مجری یک جلسه ی سه ساعته برای آموزش به مدیریت سایت برگزار می کند.
تبصره 4: در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما ، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی مجری را بپردازد.

تعهدات کارفرما
تبصره 1 : مجری حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء و نشان مجموعه خویش را لحاظ نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
تبصره 2: در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای  طرح و قراردادن نشان مجری را نماید، می بایست 40 % مبلغ کل پروژه را به مجری به عنوان عدم درج اسم مجری در طرح را پرداخت نماید.
تبصره 3 : چنانچه چند طرح اولیه توسط مجری جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به مجری بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.
تبصره 4 : پرداخت کلیه هزینه های فنی (هاست و دامین ، لایسنس کامپوننت های یکساله ) برعهده کارفرما می باشد.
تبصره 5 : مجری هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
تبصره 6 : پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هایی (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی مجری ثبت شده اند را نخواهد داشت.
تبصره7: در صورت  ثبت نشانه(دامنه) وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزینه سالانه مربوط  به  تمدید نشانه(دامنه)  را  طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی مجری به وی پرداخت نماید.

تبصره 8 : کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی مجری را پرداخت نماید.
تبصره9 : کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه(دامنه) ، تصاویر، کاتالوگ و متن ها و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، مجری می تواند طرح اولیه  را ارائه ندهد و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله 2 به طور کامل دریافت نماید.
تبصره 10 : در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 8: حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 9: فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد.

ماده 10: اقامت گاه قانونی طرفین
اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.
ماده 12: فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب،قطعی اینترنت و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

ماده 13: نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ  ……………………… در 13 ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.
نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند.
این قرارداد در سه صفحه و دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را دارا می باشند.